Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROJEKTU ZDRAVÁ SPERMIE

(dále jen „VOP“)

společnosti Medicínské centrum Praha s.r.o., IČ: 250 32 119, se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 205/29, PSČ: 143 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020 (dále jen „Poskytovatel“), tel.: 270 003 562/564, e-mail: info@mc-praha.cz

I. Poskytování služby vyšetření spermiogramu

Poskytovatel, Medicínské centrum Praha s.r.o., je nestátní zdravotnické zařízení s oprávněním k poskytování zdravotních služeb. Poskytovatel zajišťuje Klientům na jejich žádost službu vyšetření spermiogramu, nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění, spočívající ve zprostředkování testování biologického materiálu (ejakulátu) Klienta v akreditované laboratoři Poskytovatele a ve smluvních laboratořích, v rozsahu, který si Klient sjedná prostřednictvím objednávkového formuláře, a v předání výsledků vyšetření spermiogramu osobně v odběrovém místě nebo e-mailem (dále jen „vyšetření“).

Poskytovatel nabízí Klientovi 3 základní typy vyšetření:

 • Vyšetření Standard – obsahuje mikroskopickou analýzu, která stanoví počet, životnost, pohyblivost a morfologii spermií.
 • Vyšetření Standard + Infekce – obsahuje mikroskopickou analýzu, která stanoví počet, životnost, pohyblivost a morfologii spermií a mikrobiologickou analýzu ejakulátu.
 • Komplexní vyšetření – obsahuje makroskopickou, mikroskopickou, biochemickou, mikrobiologickou a cytometrickou analýzu ejakulátu.

Podrobné vysvětlení jednotlivých analýz je uvedeno na webových stránkách projektu.

II. Uzavření smlouvy

Smlouva o poskytování služeb vyšetření mezi Poskytovatelem a Klientem je uzavírána použitím prostředků komunikace na dálku. Klient odsouhlasením VOP na objednávkovém formuláři na webových stránkách projektu (www.zdravaspermie.cz) prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, je zletilý a není si vědom překážek, které by mu bránily v uzavření takové smlouvy. Nabídka Poskytovatele je uvedena na internetových stránkách, Klient přijímá nabídku odesláním objednávkového formuláře. Následně e-mailem od Poskytovatele obdrží zálohovou fakturu s přiděleným identifikačním číslem objednávky (ID), kde je mu sdělena i konečná cena služby vyšetření. ID objednávky slouží rovněž jako variabilní symbol pro platbu a může být po Klientovi vyžadováno i při vyzvednutí výsledků. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání odměny za službu vyšetření na účet Poskytovatele pod variabilním symbolem příslušné objednávky Klienta ve smyslu těchto VOP. Po připsání odměny za službu vyšetření na účet Poskytovatele je Klientovi na jeho e-mail zasláno potvrzení o platbě (faktura). Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud již nebylo započato s jejím plněním.

III. Smluvní laboratoře Poskytovatele

Poskytovatel zprostředkovává testování biologického materiálu Klienta u laboratoře, která má řádné povolení k takové činnosti, a způsob testování má smluvně zajištěn. Služby Poskytovatele spočívající v testování biologického materiálu jsou prováděny v laboratoři společnosti Medicínské centrum Praha s. r.o., se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 205/29, PSČ 143 00, IČ: 284 30 841, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140961. V případě volby vyšetření Standard + infekce a Komplexního vyšetření jsou služby prováděny také v laboratoři společnosti Synlab czech s.r.o., se sídlem Praha Karlín, Sokolovská, PSČ 186 00, IČ: 49688804, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23895.

IV. Podmínky poskytnutí služeb

Služba vyšetření je Poskytovatelem poskytována v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění. Klient souhlasí s poskytnutím služby vyšetření tím, že přijme nabídku Poskytovatele, dokončí závaznou objednávku a uhradí celkovou cenu za službu vyšetření. 

Klient se zavazuje dodržet instrukce, které jsou uvedené v Pokynech pro odběr, přiložených v odběrové sadě, a zajistit tak správný postup odběru materiálu, správné uložení a podmínky transportu. Klient musí vyčkat na potvrzení požadovaného termínu doručení vzorku ejakulátu na adresu Poskytovatele. Potvrzení může být zasláno e-mailem nebo sděleno osobně či telefonicky. Pokud nebude Klientovi termín potvrzen, Poskytovatel má právo službu vyšetření neposkytnout. 

Klient je rovněž povinen dle § 53 zákona odst. d) č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, před zahájením vyšetření oznámit Poskytovateli případné nakažení virem HIV nebo hepatitidou B či C, a to prostřednictvím přiložené karty Upozornění na infekční vzorek. Pokud tak neučiní, nárok na poskytnutí služby vyšetření Klientovi zaniká a již uhrazená celková cena za službu vyšetření se nevrací. Důležité upozornění: Dodání odebraného ejakulátu na adresu Medicínského centra Praha (Mezi Vodami 205/29, Praha 4) musí proběhnout maximálně do 2 hodin od provedení odběru. Poskytovatel se zavazuje zahájit vyšetření ihned po doručení vzorku na adresu laboratoře. 

Službu vyšetření Poskytovatel Klientovi neposkytne, pokud:

 • nebyla předem uhrazena celková cena za službu vyšetření v souladu s těmito VOP, nebo
 • neuvedl Klient při úhradě objednávky bezhotovostní platbou variabilní symbol pro platbu, nebo
 • nebyl Poskytovatelem potvrzen požadovaný termín doručení vzorku ejakulátu.

V případě nutnosti poskytnutí dalšího vzorku biologického materiálu, např. kvůli nedostatečnému množství, opakovanému testování kvůli nepřesnostem atd., může být Klient znovu požádán o odběr ejakulátu. Klient je povinen opakovaný odběr provést, jinak služba nemůže být řádně poskytnuta a nemohou být sděleny informace o výsledcích. Pokud Klient i přes výzvu k opakovanému odběru nedodá Poskytovateli nový vzorek, odměna za službu vyšetření náleží v plné výši Poskytovateli a nevrací se Klientovi. V případě, že se Klient nedomluví s Poskytovatelem na termínu předání vzorku ejakulátu do 6 měsíců od okamžiku uzavření smlouvy, Poskytovatel má právo stornovat objednávku bez možnosti navrácení odměny za službu vyšetření Klientovi.

V. Platební a dodací podmínky

Poskytovateli za službu specifikovanou v bodu I těchto VOP přísluší odměna ve výši uvedené ve výzvě k úhradě, skládající se z:

 • ceny vyšetření spermiogramu (2 300 Kč nebo 3 100 Kč nebo 6 500 Kč), která zahrnuje:
  • cenu standardního laboratorního vyšetření (2 300 Kč), nebo
  • cenu standardního laboratorního vyšetření rozšířeného o mikrobiologické vyšetření (3 100 Kč);
  • cenu komplexního laboratorního vyšetření (6 500 Kč)
  • cenu odběrové sady (90 Kč),
 • ceny za dopravu odběrové sady ke Klientovi – liší se dle zvoleného způsobu platby a dopravce, viz tabulka níže

(dále vše jen „celková cena za službu vyšetření“).

Pro úhradu celkové ceny za službu vyšetření a pro dodání odběrové sady dle objednávky může Klient zvolit následující způsoby:

Osobní odběr – Praha 4, Mezi Vodami 205/29 Dodání prostřednictvím České pošty Dodání prostřednictvím PPL
Platba při převzetí na provozovně Poskytovatele (platba v hotovosti nebo platební kartou Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) zdarma
Bezhotovostní platba předem na účet Poskytovatele (č. ú.: 2836699359/0800; variabilní symbol platby je uveden v potvrzení objednávky) zdarma +110 Kč +149 Kč
Platba dobírkou při převzetí zboží od dopravce +150 Kč +200 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. DPH je účtována v souladu s platnými právními předpisy.

V případě bezhotovostní platby předem na účet Poskytovatele je připsáním platby na účet Poskytovatele pod příslušným variabilním symbolem objednávky (shodným s ID objednávky) sjednáno poskytnutí služby vyšetření Klientovi a objednávka služeb se stává závaznou pro obě smluvní strany. Výzva k úhradě objednávky má platnost 30 dnů, v případě, že na základě výzvy k úhradě nebude do 30 dnů připsána platba na účet Poskytovatele s uvedením variabilního symbolu objednávky, objednávka bude automaticky stornována. Po uskutečnění platby obdrží Klient e-mail s potvrzením úhrady služby vyšetření, jehož přílohou bude daňový doklad (faktura).

VI. Informace o výsledcích vyšetření

O závěru vyšetření bude Klient informován e-mailem nejpozději do 7 pracovních dní od doručení vzorku do laboratoře. Výsledky vyšetření budou Klientovi poskytnuty osobně nebo e-mailem, v závislosti na výběru možnosti v objednávkovém formuláři. Po Klientovi může být pro sdělení výsledků požadováno ID objednávky. Převzetí výsledků vyšetření je možné:

 • e-mailem, pouze za splnění následujících podmínek:
  • Klient při objednávání vyšetření zvolil možnost převzetí výsledků e-mailem,
  • Klient poskytl e-mail Poskytovateli,
 • osobním převzetím v provozovně Poskytovatele, pokud:
  • Klient výsledky převezme osobně v provozovně Poskytovatele,
  • Klient při objednávání vyšetření zvolil možnost osobního převzetí výsledků.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou morální újmu Klienta vyvolanou zasláním výsledků vyšetření.

VII. Odstoupení od smlouvy

Klient má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby vyšetření do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí odběrové sady. Pro dodržení této lhůty je rozhodující, kdy je písemné odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud Klient v jejím průběhu odešle Poskytovateli písemné oznámení, že od smlouvy odstupuje. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Klienta vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Klienta do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy ponížené a) o cenu odběrové sady a b) o cenu za dopravu odběrové sady. Poskytovatel Klientovi vrátí poníženou částku bezhotovostně na účet, ze kterého byla celková cena Klientem odeslána. V případě, že Klient zvolil při objednávce možnost platby hotově při převzetí odběrové sady, je povinen sdělit Poskytovateli číslo svého účtu. Pro dodržení 14denní lhůty je rozhodující datum zadání příkazu k úhradě Poskytovatelem.

Odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) není možné po uplynutí 14denní lhůty od převzetí odběrové sady, nebo pokud Klient odebral vzorky svého biologického materiálu do odběrové zkumavky a dopravil ji zpět na adresu Poskytovatele. Poskytovateli v tomto případě vzniká nárok na úhradu celkové ceny služby vyšetření.

VIII. Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění jsme povinni Vás informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Tyto informace jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

IX. Zvláštní ujednání

Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Poskytovatele na e-mailovou adresu. Objednávky včetně VOP jsou Poskytovatelem uchovány v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu VOP (Všeobecné obchodní podmínky projektu Zdravá spermie). Na Klienta se vztahují VOP platné v době, kdy provádí objednávku služeb prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách Poskytovatele.

V Praze dne 14. 6. 2018

Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek Zdravá spermie:
Informace o zpracování osobních údajů