Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky produktu Zdravá spermie (dále pouze VOP)

společnosti Medicínské centrum Praha s.r.o., IČ: 250 32 119, se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 205, PSČ: 143 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020 (dále jen„Poskytovatel“), tel.: 270 003 562/564, e-mail info@mc-praha.cz.

I. Poskytování služby vyšetření spermiogramu

Poskytovatel, Medicínské centrum Praha s.r.o, je nestátní zdravotnické zařízení s
oprávněním k poskytování zdravotních služeb. Poskytovatel zajišťuje Klientům na jejich žádost
službu vyšetření spermiogramu, nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění, spočívající
ve zprostředkování testování biologického materiálu (ejakulátu) Klienta v laboratoři
Poskytovatele a ve smluvních laboratořích, v rozsahu, který si Klient sjedná prostřednictvím
objednávkového formuláře, a v předání výsledků vyšetření spermiogramu osobně v odběrovém
místě nebo e-mailem (dále jen „vyšetření“) 

Poskytovatel nabízí Klientovi 3 základní typy vyšetření:

• Vyšetření Standard – základní kvalitativní a kvantitativní vyšetření spermií –
mikroskopické vyšetření (počet, koncentrace, pohyblivost, morfologie spermií), základní parametry
ejakulátu (vzhled, objem, viskozita, pH)

• Vyšetření Standard + Infekce – základní kvalitativní a kvantitativní vyšetření –
mikroskopické vyšetření spermií (počet, koncentrace, pohyblivost, morfologie spermií), základní
parametry ejakulátu (vzhled, objem, viskozita, pH) + mikrobiologická analýza ejakulátu

• Komplexní vyšetření – základní kvalitativní a kvantitativní vyšetření – mikroskopické
vyšetření spermií (počet, koncentrace, pohyblivost, morfologie spermií), základní parametry
ejakulátu (vzhled, objem, viskozita, pH) + mikrobiologická analýza ejakulátu + biochemická a
cytometrická analýza ejakulátu. <&nbsp>

Podrobné vysvětlení jednotlivých analýz je uvedeno na webových stránkách projektu:
www.zdravaspermie.cz

II. Uzavření smlouvy

Smlouva o poskytování služeb vyšetření mezi Poskytovatelem a Klientem je uzavírána použitím prostředků komunikace na dálku. Klient odsouhlasením VOP na objednávkovém formuláři
na webových stránkách projektu www.zdravaspermie.cz prohlašuje, že je plně způsobilý k právním
úkonům, je zletilý a není si vědom překážek, které by mu bránily v uzavření takové smlouvy. Nabídka Poskytovatele je uvedena na Internetových stránkách produktu Zdravá spermie. Klient přijímá
nabídku odesláním objednávkového formuláře. Následně e-mailem od Poskytovatele obdrží
zálohovou fakturu s přiděleným Identifikačním číslem objednávky (ID), kde je mu sdělena i konečná
cena služby vyšetření. ID objednávky slouží rovněž jako variabilní symbol pro platbu a může být
po Klientovi vyžadováno i při vyzvednutí výsledků. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání
odměny za službu vyšetření na účet Poskytovatele pod variabilním symbolem příslušné objednávky
Klienta ve smyslu těchto VOP. Po připsání odměny za službu vyšetření na účet Poskytovatele je
Klientovi na jeho e-mail zasláno potvrzení o platbě (daňový doklad). Klient může využít platby
v hotovosti nebo platební kartou v sídle Poskytovatele a tím je smlouva uzavřena. 

Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud již nebylo započato s jejím plněním.

III. Smluvní laboratoře Poskytovatele

Pro mikrobiologickou analýzu u Vyšetření Standard + Infekce a Komplexního vyšetření jsou
využívány také služby smluvní laboratoře Poskytovatele, která má řádné povolení k takové činnosti.

IV. Podmínky poskytnutí služeb

Služba vyšetření je Poskytovatelem poskytována v souladu se zákonem o zdravotních službách č.372/2011 Sb. a jeho prováděcích předpisů v platném znění, o poskytnutí služby vyšetření tím, že Klient přijme nabídku Poskytovatele, dokončí závaznou objednávku a uhradí celkovou cenu za službu vyšetření.
Klient se zavazuje dodržet Instrukce, které jsou uvedené v Pokynech pro odběr, přiložených v odběrové sadě, a zajistit tak správný postup odběru materiálu, správné uložení a podmínky transportu. Klient musí vyčkat na potvrzení požadovaného termínu doručení vzorku ejakulátu na adresu Poskytovatele. Potvrzení může být zasláno e-mailem nebo sděleno osobně či telefonicky. Pokud nebude Klientovi termín potvrzen, Poskytovatel má právo službu vyšetření neposkytnout.

Klient je rovněž povinen dle § 53 zákona odst. d) č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví,
před zahájením vyšetření oznámit Poskytovateli případné nakažení virem HIV nebo hepatitidou B či C, a to prostřednictvím přiložené karty Upozornění na infekční vzorek. Pokud tak neučiní, nárok
na poskytnutí služby vyšetření Klientovi zaniká a již uhrazená celková cena za službu vyšetření se
nevrací. Důležité upozornění: Dodání odebraného ejakulátu na adresu Medicínského centra
Praha (Mezi Vodami 205/29, Praha 4) musí proběhnout maximálně do 1 hodiny od odběru
a pouze v předem domluveném termínu. Poskytovatel se zavazuje zahájit vyšetření ihned
po doručení vzorku na adresu laboratoře.

Službu vyšetření Poskytovatel Klientovi neposkytne, pokud:

 • nebyla předem uhrazena celková cena za službu vyšetření v souladu s těmito VOP, nebo
 • při úhradě objednávky bezhotovostní platbou neuvedl Klient variabilní symbol pro platbu, nebo
 • nebyl Poskytovatelem potvrzen požadovaný termín doručení vzorku.
V případě nutnosti poskytnutí dalšího vzorku biologického materiálu, může být Klient znovu požádán o odběr ejakulátu. Klient je povinen opakovaný odběr provést, jinak služba nemůže být řádně poskytnuta a nemohou být sděleny Informace o výsledcích. Poskytovatel se zavazuje Klientovi dodat nový odběrový set podle vzájemné dohody.

Pokud Klient přes výzvu k opakovanému odběru nedodá Poskytovateli nový vzorek, odměna
za službu vyšetření náleží v plné výši Poskytovateli a nevrací se Klientovi. V případě, že se Klient
nedomluví s Poskytovatelem na termínu předání nového vzorku ejakulátu do 30 dnů od dodání
nového odběrového setu, Poskytovatel má právo stornovat objednávku bez možnosti navrácení
odměny za službu vyšetření Klientovi.

V. Platební a dodací podmínky

Poskytovateli za službu specifikovanou v bodu I těchto VOP přísluší odměna ve výši uvedené
ve výzvě k úhradě, která se skládá z:

 • ceny vyšetření Standard: 2300,- Kč, nebo
 • ceny vyšetření Standard + Infekce: 3100,- Kč, nebo
 • ceny Komplexního vyšetření: 6500,- Kč
  Výše uvedené ceny vyšetření obsahují cenu odběrové sady

Výše uvedené ceny nezohledňují administrativní položky:

 • cenu za odběr: 200,- Kč a
 • cenu za organizační služby: 100,- Kč
 • ceny za dopravu odběrové sady ke Klientovi – liší se dle zvoleného způsobu platby a dopravce, viz tabulka níže.(dále vše jen „celková cena za službu vyšetření“). Pro úhradu celkové ceny za službu vyšetření a pro dodání odběrové sady dle objednávky může Klient zvolit následující způsoby:
Osobní odběr – Praha 4, Mezi Vodami 205/29 Dodání prostřednictvím České pošty Dodání prostřednictvím PPL
Platba při převzetí na provozovně Poskytovatele (platba v hotovosti nebo platební kartou Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) zdarma
Bezhotovostní platba předem na účet Poskytovatele (č. ú.: 2836699359/0800; variabilní symbol platby je uveden v potvrzení objednávky) zdarma +150 Kč +150 Kč
Platba dobírkou při převzetí zboží od dopravce +250 Kč +250 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. DPH je účtována v souladu s platnými právními předpisy.
V případě bezhotovostní platby předem na účet Poskytovatele je připsáním platby na účet
Poskytovatele pod příslušným variabilním symbolem objednávky (shodným s ID objednávky)
sjednáno poskytnutí služby vyšetření Klientovi a objednávka služeb se stává závaznou pro obě
smluvní strany. Výzva k úhradě objednávky má platnost 14 dnů, v případě, že na základě
výzvy k úhradě nebude do 14 dnů připsána platba na účet Poskytovatele s uvedením
variabilního symbolu objednávky, objednávka bude automaticky stornována. Po uskutečnění
platby obdrží Klient e-mail s potvrzením úhrady služby vyšetření, jehož přílohou bude daňový
doklad (daňový doklad)

VI. Informace o výsledcích vyšetření

O závěru vyšetření bude Klient Informován e-mailem nejpozději do 5 pracovních dní od doručení
vzorku do laboratoře v případě Vyšetření Standard a do 10 pracovních dní od doručení vzorku
do laboratoře u Vyšetření Standard + Infekce a Komplexního vyšetření. Výsledky vyšetření budou
Klientovi poskytnuty osobně nebo e-mailem, v závislosti na výběru možnosti v objednávkovém
formuláři. Po Klientovi může být pro sdělení výsledků požadováno ID objednávky. Převzetí výsledků vyšetření je možné:

 • e-mailem, pouze za splnění následujících podmínek:
  Klient při objednávání vyšetření zvolil možnost převzetí výsledků e-mailem, o Klient poskytl
  e-mail Poskytovateli,
 • osobním převzetím v provozovně Poskytovatele, pokud:

Klient výsledky převezme osobně v provozovně Poskytovatele, pokud Klient při objednávání
vyšetření zvolil možnost osobního převzetí výsledků.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou morální újmu Klienta vyvolanou zasláním
výsledků vyšetření.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Klient má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby vyšetření do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí odběrové sady. Pro dodržení této lhůty je rozhodující, kdy je písemné odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud Klient v jejím průběhu odešle Poskytovateli písemné oznámení, že od smlouvy odstupuje. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Klienta vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Klienta do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy ponížené a) o cenu odběrové sady v částce 250,- Kč včetně DPH a b) o cenu za dopravu odběrové sady podle zvoleného způsobu. Poskytovatel Klientovi vrátí poníženou částku bezhotovostně na účet, ze kterého byla celková cena Klientem odeslána. V případě, že Klient zvolil při objednávce možnost platby hotově při převzetí odběrové sady, je povinen sdělit Poskytovateli číslo svého účtu. Pro dodržení 14denní lhůty je rozhodující datum zadání příkazu k úhradě Poskytovatelem. 2. V případě úhrady objednávky klientem platební kartou je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst na náhradu škody, vzniklé účtováním bankovních poplatků za karetní platební transakce ve výši 3% z uhrazené ceny platební kartou, proti nároku klienta na vrácení přijatých peněžních prostředků. 3. Odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) není možné po uplynutí 14denní lhůty od převzetí odběrové sady, nebo pokud Klient odebral vzorky svého biologického materiálu do odběrové zkumavky a dopravil ji zpět na adresu Poskytovatele. Poskytovateli v tomto případě vzniká nárok na úhradu celkové ceny služby vyšetření.

VIII. Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „GDPR“) jsme povinni informovat Vás jako subjekt údajů (dále jen „klient“) o způsobu zpracování
Vašich osobních údajů v Medicínském centru Praha s.r.o. (dále jen „Správce“).
Poskytovatel a klient uzavřeli Smlouvu o zajištění služby laboratorního vyšetření, nehrazeného z
veřejného zdravotního pojištění, spočívající ve zprostředkování testování biologického materiálu
klienta v akreditované laboratoři poskytovatele a ve smluvních laboratořích, v rozsahu, kterýsi klient
sjedná prostřednictvím objednávkového on-line systému. V rámci tohoto právního vztahu bude
poskytovatel zpracovávat osobní údaje klienta v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů v platném znění.

 

Realizace smluvního vztahu:
Toto zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient. Zpracování osobních údajů klienta se provádí na základě zákonného zmocnění čl. 6, odst. 1, GDPR. Na základě tohoto zmocnění není poskytovatel povinen vyžadovat po klientovi jeho souhlas se zpracováním osobních údajů

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
• jméno a příjmení
• rodné číslo
• doručovací (fakturační) adresa
• emailová adresa
• telefon 

Účel zpracování poskytnutých údajů: Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem nezbytným pro plnění smlouvy a plnění zákonem uložených povinností.

Zpracovatelé osobních údajů:
• Medicínské centrum Praha s.r.o., Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4
• Smluvní zařízení pro laboratorní vyšetření
• Orgány ochrany veřejného zdraví

Vaše práva týkající se ochrany vašich osobních údajů:

 • Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, podle čl. 16 GDPR právo požadovat po správci opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18
  GDPR
 • Subjekt údajů má právo požadovat, aby ho správce informoval o příjemcích osobních údajů
  podle čl. 19 GDPR. Správce neprovádí zpracování osobních údajů automatizovaně, právo na
  přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR se proto neuplatní
 • Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních
  údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
  zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.
 • Nelze se domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen
  shromažďovat na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s
  plněním smlouvy.
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
  osobních údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa:
  posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.
  Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní
  organizaci.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Klient souhlasí se zasíláním Informací souvisejících se službami Poskytovatele na e- mailovou
adresu. Objednávky včetně VOP jsou Poskytovatelem uchovány v elektronické podobě a nejsou
veřejně přístupné. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu VOP (Všeobecné
obchodní podmínky projektu Zdravá spermie). Na Klienta se vztahují VOP platné v době, kdy
provádí objednávku služeb prostřednictvím objednávkového formuláře na Internetových
stránkách Poskytovatele.

2. Smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky a případné spory vzniklé na jejím základě
anebo co se jí týče, jsou oprávněné projednat a rozhodnout příslušné soudy v České republice.

3. Jakákoli písemná komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat písemně, formou
doporučeného dopisu nebo elektronicky emailovou korespondencí, které si smluvní strany sdělí
za trvání Smlouvy. Zúčastněné strany se zavazují, že změnu adresy, pobytu nebo změny jiných
kontaktních údajů neprodleně písemně oznámí druhé straně. Dnem doručení písemností
odeslaných na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, pokud není prokázán jiný den
doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena
u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky produktu Zdravá spermie nabývají účinnosti dne 1.9.2023

Poskytovatel: MUDr Radek Klubal
V Praze dne: 1. 9. 2023