Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů za účelem objednání vyšetření a konzultace – Zdravá spermie

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění jsme povinni informovat Vás jako subjekt údajů o způsobu zpracování Vašich osobních údajů v Medicínském centru Praha s.r.o. (dále jen „Správce“).

Medicínské centrum Praha s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje na základě § 5, odst. 2b) Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Pro zpracování osobních údajů na základě tohoto zákonného zmocnění není nutný Váš výslovný souhlas.

Správce osobních údajů:

Medicínské centrum Praha s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4, IČ: 25032119, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

  • jméno a příjmení,
  • emailová adresa,
  • telefon,
  • poštovní adresa

Účel zpracování poskytnutých údajů:

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem vytvoření objednávky vyšetření spermiogramu nebo odborné konzultace v souvislosti s vyšetřením spermií, a to zejména z oblasti reprodukční medicíny, infekčních onemocnění, pohlavních chorob nebo nutričního (výživového) poradenství.

Doba, po kterou budou poskytnuté osobní údaje uloženy:

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu 5 let.

Lhůta pro uchování je stanovena zákonně v Příloze č. 3 k Vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci v platném znění.

Zpracovatelé osobních údajů:

  • Medicínské centrum Praha s.r.o., Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4, za účelem vyšetření spermiogramu nebo odborné konzultace v souvislosti s vyšetřením spermií.
  • Synlab czech s. r. o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, za účelem provedení laboratorního vyšetření. Vaše osobní údaje jsou pseudonymizovány.
  • Vidia-Diagnostika, spol. s r. o., Generála Janouška 902, 198 00 Praha 9, za účelem provedení laboratorního vyšetření. Vaše osobní údaje jsou pseudonymizovány.

Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

  • Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, podle čl. 16 GDPR právo požadovat po správci opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo požadovat, aby ho správce informoval o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 GDPR. Správce neprovádí zpracování osobních údajů automatizovaně, právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR se proto neuplatní.
  • Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.
  • Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů v Medicínském centru Praha s.r.o. se, prosím, obracejte na pověřence pro ochranu osobních údajů Medicínského centra Praha s.r.o. Kontaktní údaje: info@mc-praha.cz.