Služby
Medicínské centrum Praha
Mužská neplodnost

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Spermiogram
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Nové poznatky v oblasti diagnostiky a selekci poškozených spermií

Nové poznatky v oblasti diagnostiky a selekci poškozených spermií

V posledních letech stoupá zájem o metody asistované reprodukce. Tyto metody přinášejí pozitivní řešení mnoha problémů infertility a pomáhají přivést na svět potomka i párům, u kterých se to dříve pokládalo za nemožné. Podmínkou normálního vývoje embrya je kvalitní a zdravá spermie. Vysoký stupeň DNA fragmentace ve spermiích má mnohdy negativní vliv na embryonální vývoj, který se často zastaví a dochází k časnému potratu. Poškození DNA spermie fragmentací a následná apoptóza může být příčinou mužské neplodnosti. Standardní vyšetřovací metody, jako je vyšetření spermiogramu, tuto abnormalitu nemohou odhalit.

Nové metody asistované reprodukce jsou založeny na moderních technologických postupech, které se neustále vyvíjejí, aby se přizpůsobily nejnovějším poznatkům z reprodukční medicíny a usnadnily samotný proces asistované reprodukce.

Novinkou je separační systém, který dokáže odstranit poškozené spermie a efektivně pročistit vzorek ejakulátu před jeho využitím pro umělé oplodnění. K rychlé diagnostice kvality spermií s mimořádnou přesností slouží průtokový cytometr nebo fluorescenční mikroskop. Využití této techniky v asistované reprodukci může významně zvýšit pravděpodobnost úspěšného početí.

Nové metody jsou založeny na principu detekce poškozených akrozomů spermie pomocí specifického markeru proteinu CD46, jehož přítomnost na povrchu spermií mimo jiné signalizuje nedostatečnou kvalitu mužských pohlavních buněk. Protein CD46 je detekovatelný pouze pokud dojde k porušení akrozomální membrány, což v důsledku vede ke snížení integrity DNA a současně pohyblivosti spermie. Do vzorku ejakulátu je přidávána protilátka proti proteinu CD46, která u nekvalitních spermií označí akrozómy. Dle tohoto je pak jednoznačně rozeznatelná poškozená spermie od zdravé. Selekční metoda zase funguje na principu vyvázání spermií magnetickou nanočásticí s navázanou protilátkou proti CD46, která oddělí spermie poškozené od nepoškozených. Spermie s magnetem lze poté ze vzorku odstranit a kvalitní spermie využít k dalšímu zpracování pro účely asistované reprodukce. Detailní analýzy magneticky přečištěných spermií ukázaly, že spermie s nepoškozeným akrozómem mají rovněž nepoškozenou DNA a jsou pohyblivé.

Vyšetření ejakulátu je nejčastěji prováděno pomocí světelného mikroskopu a řídí se kritérii WHO z roku 2010. Výsledky takto provedeného vyšetření jsou subjektivní a závisí na osobní zkušenosti a kvalifikaci laboranta. Při použití průtokové cytometrie se vyšetření objektivizuje, jelikož dochází k měření velkého počtu spermií a také k detekci buněk na základě specifického značení. Průtoková cytometrie nabízí rychlost a přesnost výsledků, stejně jako schopnost hodnocení velkých buněk (jako jsou nezralé spermie a bílé krvinky), které mohou být při použití jiných technik přehlédnuty.

V laboratoři Medicínského centra Praha nabízíme v rámci vyšetření spermiogramu také diagnostiku ejakulátu průtokovým cytometrem, kterým sledujeme různé vlastnosti spermií. Významnými měřenými parametry jsou koncentrace a viabilita spermií, integrita akrozomu, přítomnost intra-akrozomálního proteinu a přítomnost leukocytů.

Ing. Petra Černá


Zdroje:

Selekce a diagnostika spermií: Nový separační systém odstraní poškozené spermie a efektivně pročistí vzorek před aplikací – Primecell. Front Page – Primecell [online]. Copyright © 2003 [cit. 25.03.2021]. Dostupné z: https://www.primecell.eu/2020/11/26/selekce-a-diagnostika-spermii-novy-s…

Výzkum proteinu CD46 posouvá asistovanou reprodukci k principům přirozeného oplození | Biocev. [online]. Dostupné z: https://www.biocev.eu/cs/o-nas/aktuality/vyzkum-proteinu-cd46-posouva-as…

O mužské neplodnosti

Příčiny​

Proč ztrácejí spermie vitalitu?​

Prevence​

Jak udržím své spermie déle zdravé?​

Léčba​

Existuje řešení mého problému?​

Jak vám můžeme pomoci

Medicínské centrum Praha nabízí komplexní a diskrétní přístup pro otázky týkající se plodnosti a kvality spermií, spolu s moderními metodami vyšetření a případně i následného zmrazení. Váš zdravotní stav nás zajímá!

Vyšetření spermií​

Pro zjištění základních informací o kvalitě vašich spermií se používá vyšetření na spermiogramu. Vzorek se spermiemi lze díky odběrové sadě diskrétně zaslat nebo odevzdat přímo v naší laboratoři.

Konzultace​

Při včasném zachycení a odborném vyhodnocení špatné kvality spermií lze následný proces zhoršování zvrátit nebo alespoň zpomalit, ať už úpravou životosprávy či dalšími způsoby – to vše společně probereme.

Zamrazení spermií​

Zamrazení umožňuje preventivní uložení a následné bezpečné použití vašich spermií v budoucnosti. Díky diskrétnímu a kvalitnímu přístupu máte jistotu řešení pro vaše plánování rodičovství.